Program HCP 2021

1. DAN

22. november 2021

17.00 – 18.30

Etične in moralne dileme v lekarni

Percepcija etičnosti in moralnosti lekarniških farmacevtov, tako njih samih kot tudi drugih deležnikov in širše javnosti, je odvisna predvsem od njihovega soočanja z etičnimi in moralnimi dilemami. V zbirokratiziranih poklicih je tako v diskurzu samo tisto, kar je v družbi dovoljeno in sprejemljivo, medtem ko se najbolj etični in moralni poklici stalno samoprevprašujejo in v konstruktivnem dialogu razjasnjujejo ozadja prepoznanih dilem ter tako bogatijo svoj poklic in njegovo vlogo v družbi.

Program:

 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Etične in moralne dileme v lekarništvu
 • Irma Hermina Klemenc, mag. farm.: Predstavitev praktičnega primera iz lekarniške prakse
 • Ana Deželak, mag. farm.: Predstavitev praktičnega primera iz lekarniške prakse
 • Razprava

2. DAN

23. november 2021

9.00 – 12.15

Krožno gospodarstvo v lekarništvu

S programom 2. dneva HCP konference se bomo spraševali, kako se lahko lekarništvo vključi v tokove sodobnega krožnega gospodarstva. Odgovore bomo iskali skupaj s strokovnjaki drugih strokovnih področij, ki se bodo izobraževanju pridružili kot predavatelji.

Koncept krožnega gospodarstva izvira iz aktivnosti trajnostnega razvoja in je postal na globalni in EU ravni ter tudi v Sloveniji ena od prednostnih nalog politike. Ponazarja odziv na pritisk vse hitrejšega razvoja, linearnega gospodarstva in potrošnje na omejenost ter vidnejše pomanjkanje naravnih virov v vse slabšem stanju okolja, v katerem živimo in ustvarjamo. 

Razlogi za prehod v krožno gospodarstvo, ki je temeljna sestavina zelenega gospodarstva, je prepoznavnost, da so temelji novega modela bolj konkurenčnega gospodarstva, t.i. zelenega gospodarstva (‘Green Economy’), trajnostna raba in proizvodnja, zelena rast in nizko ogljično gospodarstvo ter učinkovita raba virov. Takšen prehod pomeni nove izzive in priložnosti za preobrazbo gospodarstva ter ustvarjanje novih in trajnostnih konkurenčnih prednosti tako za evropski prostor kot za Slovenijo.

Program:

 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Lekarništvo v dobavnih verigah in vključevanje “zelenih kriterijev” v nabavo
 • Jurij Giacomelli, CBA: Kaj je krožno gospodarstvo in predstavitev samoevalvacijskega vprašalnika
 • Dr. Tatjana Zagorc: Vključevanje slovenskih kmetijskih gospodarstev v lekarniško dobavno verigo, možnosti in priložnosti
 • Matija Centrih, mag. farm.: Odpadna zdravila v Sloveniji in vloga lekarne
 • Razprava

3. DAN

24. november 2021

9.00 – 13.15

Vrhunske kompetence in kakovost storitev v lekarništvu

Ključna poslovna procesa vsake prave lekarne sta upravljanje človeških virov in upravljanje kompetenc, pri čemer sta močno odvisna od lastne kakovosti storitev in njene opredelitve. Vpeljava sodobnega procesnega pristopa je pogoj za napredek lekarništva v sodobnem okolju sprememb.

Vsak vodja lekarniške enote in strokovni delavec v upravi lekarn mora poznati tako zadevne poslovne procese z vsemi parametri, ki jih opredeljujejo, kot tudi faktorje, s katerimi lahko nanje vpliva oziroma rezultate. Vsak ozaveščen lekarniški farmacevt pa bo k razvoju lastne kariere pristopil racionalno in s premislekom o lastnih kompetencah in ustreznih kariernih priložnostih.

Program:

 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Upravljanje človeških virov in kompetenc v lekarni kot poslovni proces
 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Delavnica
 • Meta Galjot, mag. trž. kom.: Pregled kazalcev kakovosti slovenskih lekarn
 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Delavnica
 • Razprava

4. DAN

25. november 2021

9.00 – 12.15

Vrednotenje lekarniških storitev

Plačilo, ki ga za svoje delo prejme lekarniški farmacevt, je v veliki meri odvisno od tega, kako sam in deležniki v lekarništvu vrednotijo njegove storitve. V programu bomo osvetlili različne vidike vrednotenja lekarniških storitev tako, da bomo osvetlili pristope, na katere lahko vpliva tako posamezen lekarniški farmacevt kot tudi posamezna lekarna.

Program:

 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Vpliv podobe lekarne na vrednotenje njenih storitev
 • Meta Galjot, mag. trž. kom.: Predstavitev lekarn na družbenih omrežjih
 • mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA: Delavnica o vplivu samopodobe lekarniških farmacevtov na vrednotenje lekarniških storitev
 • Razprava

5. DAN

Program bo objavljen kmalu.