Holistic Community Pharmacy© 2022

Mednarodna konferenca | International Conference | November-December 2022

4. HCP konferenca
Suverenost & transformacija lekarn

Prav vsaka lekarna je bila v zadnjih nekaj letih deležna sprememb na tak ali drugačen način.

Koliko suverenosti ima nekdo v svoji transformaciji, pa je vprašanje, ki z odgovorom določa njegovo prihodnost.

Lahko rečemo, da sta suverenost in transformacija sinonima za Holistično lekarno©. Pa vendar so dejanski izzivi v naši vsakdanji praksi, kako suverenost živimo in kako izražamo svojo notranjo transformacijo. Uporabniki lekarniških storitev jih namreč doživljajo skozi vedenje in lekarniške storitve kot take. In prav storitve se med lekarnami vedno bolj razlikujejo.

Da bi naslovili to temo, letošnjo HCP konferenco podaljšujemo iz enega tedna na en mesec. Potekala bo od 24. novembra 2022, pa vse do božiča. Format konference smo nadgradili tudi v digitalni prisotnosti. Zato od Zoom srečanj prehajamo na trajnejše videoposnetke. Odpiramo vrata in okna konference ter tako vsem zainteresiranim omogočamo brezplačen dostop do vsebin konference.

Pričakujemo pa, da v zameno razmišljate in ukrepate. Kako? Odvisno od vas samih. Naredite nekaj. Spremljajte nas in vsaj komentirajte na naši Facebook strani in LinkedIn profilu.

Dobrodošli na letošnji konferenci! Dobrodošlico vam izreka avtorica koncepta Holistične lekarne© in idejna tvorka HCP konference, mag. Martina Puc.

OGLEJ SI VIDEO

4th HCP Conference
Sovereignty & Transformation of Community Pharmacy

Last couple of years brought changes into every community pharmacy one way or another.

How much sovereignty does one have in a transformation of themselves will determine their future.

We can say sovereignty and transformation are synonyms for Holistic Community Pharmacy©. However, the real challenge is in our daily practice, how we live sovereignty and how we are expressing our inner transformation.  What the user of Community Pharmacy’s services experience is the behaviour, the services as such. And services of Community Pharmacies are becoming more and more diverse.

To address this topic we are extending the HCP Conference this year from one week to one month, starting on November 24th, 2022 and finishing just before Christmas. We are adapting the format also in the dimension of a digital presence, moving from Zoom meetings to a more permanent videos. We are opening our doors and windows; everybody will have access to materials free of charge.

However, we expect you in return to think and act. How? Depends on you. Do something. Follow us and at least write a comment on our Facebook page and LinkedIn profile.

Warm welcome to this year’s conference by the author of the Holistic Pharmacy© Concept and creator of the HCP Conference, Mrs. Martina Puc, MBA.

SEE VIDEO
Pretekle konference

Prvo leto smo začeli z dokaj tradicionalnim pristopom, konferenco na Brdo pri Kranju, na kateri so kot udeleženci prevladovali kolegi iz sosednje Hrvaške. Lansko leto smo konferenci posvetili cel teden, med drugim smo osvetlili trajnost in kadrovsko področje v lekarništvu. Z vsebinami letnih HCP srečanj tradicionalno napovedujemo trende, zato jih modri voditelji v lekarništvu nikoli ne zamudijo.

Posebno pozornost na letnih HCP srečanjih posvečamo etiki in morali v lekarništvu, saj je to najpomembnejši vidik, ki sidra to dejavnost v zdravstvu.

 

Program naslavlja lekarniške farmacevte, ki želijo:

  • prepoznati vrednote, ki jih vodijo, prepoznati dodano vrednost svojih storitev in ceniti vpliv sodelovanja z drugimi;
  • prepoznati koncept celostne lekarniške skupnosti;
  • pridobiti motivacijo za ukrepanje v prihodnje.
Previous Conferences

Our very first HCP Conference in 2019 has started with a fairly traditional approach – there was a held at conference hall (Brdo pri Kranju, Slovenia) and the attendees were mainly from our neighboring Croatia. In 2021 the HCP Conference lasted an entire week and among other things we shed some light on sustainability and HRM in Community Pharmacy field. We try to predict trends with the Conference’s content every year, so wise Community Pharmacy leaders never miss them.

The HCP Conference tries to pay special attention to ethics and morality in Community Pharmacy field, as this is the most important aspect that anchors this activity in healthcare.

The HCP Conference’s program addresses all pharmacists working in Community Pharmacies who want to:

  • Recognize the values that guide them, recognize the added value of their services and appreciate the impact of collaboration with others;
  • Recognize the concept of an integrated community of pharmacists;
  • Gain motivation for future action.

Na COVIRIAS academii si prizadevamo tako za razvoj kot za stalen napredek lekarništva, saj verjamemo, da skupaj lahko na različne načine povečamo vlogo lekarn v izboljšanju zdravja prebivalstva na primarnem nivoju. Lekarništvo kot vsaka druga dejavnost pa potrebuje nekaj prevetritve, da lahko stopa v korak s sodobnim tokom časa.

COVIRIAS academia strives both for the development and continuous progress of Community Pharmacy field – we believe that together we can increase the role of Community Pharmacies in improving our health at the primary health level in various ways. Community Pharmacy, like any other field, needs some changes in order to keep pace with modern times.

Kratki videi | Short videos
Nove kompetence | New competence
Preko spleta | Online

Tekoče vsebine

Vsako leto na HCP konferenci posebno pozornost namenimo tematiki etičnosti in moralnosti v lekarništvu. Tudi letos smo pripravili poseben zbornik z letošnjimi prispevki avtoric posterjev.

PREBERI PUBLIKACIJO

Ongoing Content

Every year, the HCP Conference pays special attention to ethics and morality in community pharmacy. We have prepared a special publication with the presentation this year’s posters.

READ HCP PUBLICATION 2022

Oglejte si pogovor z avtoricama letošnjih posterjev na temo etike in morale v lekarništvu, magistro Bratun in magistro Klemenc. Kako sta izbrali predstavljena etična problema? Kaj sta se naučili ob pisanju prispevka? Kaj svetujeta kolegom farmacevtom? Kakšen etični in moralni vidik lekarništva si želita? Prisluhnite njunim idejam in predlogom.

OGLEJ SI POGOVOR Z AVTORICAMA

Watch our conversation with the authors of the posters on ethics and morality in community pharmacy, Mojca Bratun, MPharm, and Irma-Hermina Klemenc, MPharm. How did they choose the ethical issues presented? What did they learn from writing the paper? What advice do they have for fellow community pharmacists? What ethical and moral aspects of community pharmacy would they like to experience? Listen to their ideas and suggestions presented in a video.

SEE VIDEO
Izdelek brez naslova (12)

Dostop do vsebin

Dostope do posameznih vsebin bomo objavljali sproti.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih.

Admission

Ongoing.

Follow us on social media.

Partnerji

Co-Creators

Bi želeli podpreti našo konferenco?
Would you like to support us?
Bodi obveščen
Prijavite se na naše novičke in obveščali vas bomo o novostih in dogodkih COVIRIAS academie.